คุณสมบัติของสารเสริมประสิทธิภาพ Apsa-80
  • ใช้ในอัตราเพียง 2-8 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร
  • apsa-80  ขนาด 1 ลิตร ใช้ผสมกับน้ำได้ถึง 2,500 - 10,000 ลิตร  
  • ครอบคลุมพื้นที่ได้ 31 - 125 ไร่
 
วิธีการผสมสารเสริมประสิทธิภาพ Apsa-80 กับสารเคมีต่างๆ
  1. น้ำ 3 ใน 4 ส่วนของถัง
  2. ใส่ APSA ลงไป
  3. ใส่สารเคมีที่ต้องการ (ควรผสมประมาณ 1-2 ชนิดเท่านั้น)
  4. เติมน้ำให้เต็มถัง
  5. นำไปฉีดพ่น

อัตราส่วนการใช้สารเสริมประสิทธิภาพ Apsa-80 กับพืชชนิดต่างๆ

ชนิดของพืช อัตราการใช้ apsa-80 (ซีซี ต่อน้ำ 20ลิตร) อัตราการใช้ apsa-80 (ซีซี ต่อน้ำ 200ลิตร)
ข้าว 2 - 5 20 - 50
ไม้ผลยืนต้น 2 - 8 20 - 80
ผัก 2 - 3 20 - 30
พืชไร่ 2 - 5 20 - 50
ไม้ดอกและไม้ประดับ 2 - 3 20 - 30
สารป้องกันกำจัดแมลง 2 - 8 20 - 80
สารกำจัดวัชพืช (ยาฆ่าหญ้า) 5 - 40 50 - 400
สารกำจัดโรคพืช 2 - 8 20 - 80
ปุ๋ยทางใบและฮอร์โมน 2 - 8 20 - 80

 

 

 

 

Comment

Comment:

Tweet

#3 By somboon (182.52.111.139) on 2011-04-23 22:55

#2 By somboon (182.52.111.139) on 2011-04-23 22:54

ขอบคุณสำหรับข้อมูลนะคะ

#1 By yayee (118.174.70.98) on 2011-02-01 14:44